Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу»

для спеціальності 8103, 8108

Укладачі: В.М. Данюк, к.е.н., професор

С.О. Цимбалюк, к.е.н., доцент


Вступ

За сучасних умов формування виробничих колективів, забезпечення підприємства високоякісною робочою силою є вирішальним чинником конкурентоспроможності будь-якої організації на ринку, тому сучасні керівники всіх рівнів управління повинні вміти забезпечувати організацію висококваліфікованим персоналом з високою мотивацією до праці, створювати умови для їхнього всебічного розвитку та реалізації здібностей на користь організації та кожного працівника.

Знання основ теорії та практичних навичок у галузі управління персоналом всіх організацій, що функціонують у сфері економіки, є особливо цінними для студентів, які навчаються за магістерськими програмами, оскільки Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу саме вони - це майбутні професіонали та керівники. Саме від уміння грамотно управляти людьми залежатиме як ефективність функціонування відповідних структурних ланок і організації в цілому, так і реалізація ними (теперішніми студентами, а в майбутньому професіоналами та керівниками) особистого життєвого плану та програми службово-професійного зростання.

Мета: сформувати у студентів систему теоретичних та прикладних знань у галузі управління персоналом організацій різноманітних форм власності, що функціонують у сфері економіки України.

Завдання: сформувати у студентів компетенції за таким переліком:

1. Розуміти:

- сутність, значення та зміст менеджменту персоналу;

- сутність та завдання політики менеджменту персоналу, механізм її залежності від генеральної стратегії розвитку організації;

- соціально Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу-психологічні механізми, які зумовлюють трудову поведінку персоналу;

- роль служби персоналу в реалізації політики менеджменту персоналу в організації;

- значення якісного підбору, об’єктивного й достовірного оцінювання та справедливої мотивації персоналу для забезпечення ефективної діяльності організації;

- значення розвитку персоналу для забезпечення конкурентоспроможності організації на ринку.

2. Знати:

- методологічні аспекти менеджменту персоналу як процесу та сфери практичної діяльності;

- зміст, принципи та напрямки реалізації стратегії і політики менеджменту персоналу;

- ресурсне забезпечення менеджменту персоналу: нормативно-правову та інформаційну базу, науково-методичне, кадрове, матеріально-технічне й фінансове забезпечення;

- напрями організації роботи служби персоналу та ведення кадрового діловодства;

- методи визначення потреб організації у працівниках різних категорій Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу;

- технології аналізу робіт й розроблення вимог до претендентів на вакантні посади, методи пошуку, залучення та оцінювання кандидатів на вакантні посади;

- стратегії та технології роботи рекрутінгових агентств;

- технології використання аутсорсингових та лізингових послуг в управлінні персоналом;

- технологію планування та організації розвитку персоналу;

- види, фактори, показники, основні процеси руху персоналу та способи пристосування його до економічних змін;- засоби регламентування діяльності структурних підрозділів та посадових осіб;

- засоби регламентації робочого часу працівників за різноманітних умов його використання та методи аналізу ефективності його використання;

- види, функції, методи та процедуру оцінювання персоналу, напрями використання його результатів у практиці менеджменту персоналу;

- теоретичні засади мотивації трудової діяльності Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу, складові компенсаційного пакету та методи нематеріальної мотивації персоналу;

- види, причини виникнення, функції та наслідки конфліктів у організації; інструменти, процедури й методи управління конфліктами;

- резерви підвищення ефективності діяльності організації в умовах сприятливого соціально-психологічного клімату;

- технології управління поведінкою персоналу при розробці й реалізації проектів та в умовах організаційних змін;

- технологію формування корпоративної культури;

- складові та показники ефективності менеджменту персоналу, структуру витрат на персонал.

3. Уміти:

- розробляти основні контури стратегії та політики менеджменту персоналу в організації залежно від конкретної ситуації;

- оцінювати соціально-психологічний клімат, який панує у колективі, розробляти пропозиції щодо його поліпшення;

- визначати потребу у персоналі різних функціональних категорій;

- використовувати різні методи Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу підбору кандидатів на вакантні посади та оцінювати їхню ефективність;

- обґрунтовувати економічну доцільність використання аутсорсингових і лізингових послуг у галузі управління персоналом та виведення персоналу із штату організації;

- розробляти аутсорсинг-проекти та проекти виведення персоналу із штату організації;

- визначати доцільність використання різних форм та методів навчання і підвищення кваліфікації, оцінювати їхню ефективність;

- розробляти кар’єрограму працівника;

- формувати резерв на заміщення вакантних посад керівників та організовувати підготовку резерву до зайняття керівної посади;

- управляти процесами руху персоналу, розробляти заходи пристосування персоналу до економічних змін в організації, оцінювати витрати, пов’язані із заміною працівників;

- обґрунтовувати доцільність використання різних методів управління Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу персоналом в організації;

- розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку;

- розробляти раціональні режими праці та відпочинку, проводити фотографію робочого дня, виявляти причини втрат робочого часу та розробляти рекомендації щодо продуктивнішого його використання;

- формувати зміст, обґрунтовувати доцільність вибору різних методів, розробляти процедуру оцінювання персоналу, використовувати результати оцінювання у менеджменті персоналу;

- ефективно використовувати різні методи управління конфліктними ситуаціями та поведінкою персоналу при розробці й реалізації проектів та в умовах організаційних змін;

- розробляти корпоративні стандарти та правила поведінки;

- аналізувати структуру витрат на персонал та оцінювати ефективність менеджменту персоналу.

4. Володіти стійкими навичками:

- розподілу завдань менеджменту персоналу між службою персоналу, лінійними і функціональними керівниками та іншими суб Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу’єктами менеджменту персоналу;

- аналізу чисельності та структури персоналу організації;

- аналізу робіт і розроблення вимог до претендентів на вакантні посади, пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади;

- підготовки та проведення структурованого інтерв’ю з кандидатами на вакантні посади;

- визначення потреби у професійному навчанні та підвищенні кваліфікації персоналу;

- розрахунку та аналізу показників обороту, плинності та стабільності персоналу;

- розроблення положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій;

- розроблення комплексної методики оцінювання персоналу;

- проведення мотиваційного моніторингу, аналізу стану матеріальної та нематеріальної мотивації трудової діяльності в організації та розроблення практичних рекомендацій щодо її удосконалення.

Предмет: процес відтворення й ефективного використання персоналу організації, який відбувається Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу у просторі й часі.


Тематичний план дисципліни

Згідно з навчальним планом, бюджет навчального часу на вивчення дисципліни становить 144 години. Форма підсумкового контролю – іспит.

Тематичний план навчальної дисципліни наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Тематичний план

Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
лекції практичні заняття ІКР1 самостійна робота студентів лекції практичні заняття ІКР1 самостійна робота студентів лекції практичні заняття ІКР1 самостійна робота студентів
1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу -
2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації -
3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу -
4. Служба персоналу й кадрове діловодство -
5. Професійний підбір персоналу
6. Використання аутсорсингових та лізингових послуг в управлінні персоналом
7. Розвиток персоналу
8. Управління процесами руху Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу персоналу
9. Регулювання трудової діяльності персоналу -
10. Управління робочим часом працівників -
11. Оцінювання персоналу
12. Мотивація та стимулювання персоналу
13. Управління конфліктами
14. Управління поведінкою персоналу
15. Ефективність менеджменту персоналу
Разом годин

1ІКР – індивідуально-консультативна робота, здійснюється за потребою студентів

Програма дисципліни та рекомендована література

Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу

Метод, методологія, методика.

Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку.

Менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності. Цілі, об’єкти, суб’єкти, функції, принципи та засоби менеджменту персоналу. Зв’язки менеджменту персоналу з внутрішнім і зовнішнім середовищем організації. Продукт (результат) менеджменту персоналу.

Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна. Мета, завдання, предмет, об’єкт навчальної дисципліни „Менеджмент Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу персоналу”. Взаємозв’язки дисципліни „Менеджмент персоналу” з іншими навчальними дисциплінами.

Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень. Актуальні проблеми, які потребують постійного науково-методичного супроводження.

Ключові поняття менеджменту персоналу: менеджмент, персонал, організація. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту. Спільна праця в організації. Об’єктивна необхідність управління спільною працею.

Персонал організації та його структура. Основні якісні характеристики персоналу.


documentaakfzrt.html
documentaakghcb.html
documentaakgomj.html
documentaakgvwr.html
documentaakhdgz.html
Документ Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу